LŽS 03.08.2007 vēstule VAS „Valsts nekustamie īpasumi”

Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”

Rīgā, 2007. gada 3. augustā

Par telpu nodošanu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā

Atbildot uz jūsu 12.07.2007 vēstuli Nr. 03-4/11835 Latvijas Žurnālistu savienībai (LŽS), pirmkārt, uzskatām par nepieciešamu atkārtoti (sk. mūsu 25.06.2007. jums adresēto vēstuli par nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 2/4 telpu nomas līgumu) norādīt, ka LŽS minētās telpas faktiski nelieto jau no š.g. aprīļa un tajās neatrodas nekāda LŽS kustamā manta. Kā zināms, mūsu nomas līguma ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” termiņš beidzās 2007. gada 21. maijā un tajā pašā datumā beidzās šo telpu apakšnomas līgums starp LŽS un SIA “Reiterna nams”. Savukārt SIA „Reiterna nams” izmantotās telpas joprojām nav nodevis un tās aizņem un izmanto. LŽS uzskatīja, ka fiziski atbrīvojot ēku, tā ir izpildījusi savas saistības. No jūsu vēstules sapratām, ka vēlaties nodošanu veikt ar atsevišķu aktu. Apliecinām, ka tā kā ēka ir jau atbrīvota, tad mums nesagādā grūtības izpildīt atsevišķu formalitāti un ēkas nodošanai sastādīt pieņemšanas – nodošanas aktu.

Otrkārt, esam veikuši visas nepieciešamās darbības, lai atbrīvotu telpas no apakšnomniekiem. LŽS atkārtoti, vienlaikus brīdinot, ka SIA „Reiterna nams” būs jāuzņemas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” piestādītās maksas par telpu lietošanu Mārstaļu ielā 2/4, ir aicinājusi SIA „Reiterna nams” minētās telpas nodot, t.sk. ar 22.07.2007. un 03.08.2007. ierakstītām vēstulēm ar paziņojumu par izsniegšanu (abu vēstuļu kopijas sk. pielikumā). Aicinām arī VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pilnvarotu pārstāvi 2007. gada 10. augustā pl. 10.00 piedalīties īpašuma Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā pieņemšanā, kad esam aicinājuši SIA „Reiterna nams” labprātīgi atbrīvot telpas un nodot tās ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

Treškārt, vēršam jūsu uzmanību, ka SIA „Reiterna nams”, atsakoties no jebkādām sarunām ar LŽS par telpu atbrīvošanu, aizbildinās ne tikai ar mūsu savstarpējo līgumsaistību beigšanos, bet arī ar kādu atsevišķu nomas līgumu starp SIA „Reiterna nams” un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par telpu lietošanu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā. Tā kā mūsu rīcībā nav šāda līguma, aicinām jūs sniegt LŽS izsmeļošu informāciju par to. Protams, mums ir zināms, ka 2005. gada 29. jūlijā tika grozīts telpu nomas līgums starp LŽS un jūsu sabiedrību. Grozījumi paredzēja, ka apakšnomā var nodot tikai ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” piekrišanu. Turklāt līgums tika papildināts ar punktu 4.10, kas paredz, ka LŽS jānodrošina SIA „Reiterna nams” iekļūšana nomātajās telpās 2. stāvā, Nr. 2 līdz Nr.10. Taču šeit nav precizēts, vai SIA „Reiterna nams” par attiecīgajām telpām ir noslēdzis atsevišķu līgumu ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, vai arī jūsu sabiedrība ir apstiprinājusi apakšnomas līgumu ar SIA „Reiterna nams” un tādējādi tā ir ieguvusi apakšnomas tiesības, kas saskaņotas ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Tā kā grozījumos nav izmaiņas LŽS nomātajās platībās, tad ir uzskatāms, ka jūsu sabiedrība ir tikai apstiprinājusi SIA „Reiterna nams” apakšnomu. Jebkurā gadījumā, „Reiterna nams” ir informējis, ka tam ir atsevišķa vienošanās ar jūsu sabiedrību un arī nomas līguma grozījumos ir norādīts, ka LŽS jānodrošina „Reiterna namam” piekļuve noteiktām telpām. No tā LŽS secina, ka „Reiterna namam” ir atsevišķa vienošanās ar jums un tādēļ LŽS nodod pārējo ēku, atsevišķi no „Reiterna nama”. Tas, ka faktiski uz nodošanu ir aicināti „Reiterna nams”, jebkurā gadījumā palīdzēs ēku ātrāk atbrīvot.

Ar cieņu, Ainārs Dimant

Latvijas Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētājs

03.08.2007.

mob. 29333750;

LŽS pagaidu biroja adrese: Ģertrūdes iela 123 LV-1009 Rīga[/lang_lv]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>