Latvijas Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētāja (29.03.2007 – 06.09.2007.) Aināra Dimanta ziņojuma tēzes LŽS konferencei 22.09.2007

I. Darbības caurskatāmība un komunikācija

1) Sarīkotas divas LŽS stratēģijas izstrādes prāta vētras: viena ar valdes līdzdalību 10.05.2007. un otra paplašināta 28.06.2007., iepazīstinot ar valdes piedāvājumu. Gan valdes izstrādātais piedāvājums, gan plašākās apspriedes rezultāti publicēti tālākai apspriešanai LŽS mājas lapā.

2) Jau vasarā izveidota un atvērta LŽS mājas lapa www.zurnalistusavieniba.lv kā galvenais līdzeklis organizācijas iekšējai un ārējai komunikācijai.

3) Mājas lapā un pa e-pastu sarīkota biedru aptauja: atbildot uz aptaujas anketas jautājumiem, noskaidrojās, ka LŽS vajadzētu prioritāri uzturēt šādas aktivitātes (nozīmības secībā): a) preses brīvības un žurnālistu tiesību aizstāvība; b) profesionālo standartu noteikšana un paušana, t.sk. Ētikas padome, kas uzrauga Žurnālistu ētikas kodeksu, izskatot publiskas sūdzības, un var izteikt publisku aizrādījumu vai nosodījumu par noteiktu publikāciju; c) izglītības un pieredzes apmaiņas iespējas sadarbībā ar starptautiskām žurnālistu organizācijām.

4) Sasauktas 7 valdes sēdes: 12.04.2007., 10.05.2007., 31.05.2007., 06.07.2007., 09.08.2007., 31.08.2007., 19.09.2007. (pēdējā nenotika sakarā ar Galvenā valsts notāra lēmumu), kurās pieņemtie lēmumi komunicēti gan mājas lapā, gan izplatot preses paziņojumus ziņu aģentūrām.

5) Vairākas intervijas un raksti masu medijiem par LŽS darbību (sk. arī mājas lapā).

II. Biedru reģistrs un finanses

1) LŽS lietvedība, turklāt sākot ar 2003. gadu vien, bet ne agrākā, tika nodota tikai 27.06.2007., un šis process sākās tikai pēc 21.05.2007., kad valde tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

2) Arī pēc atkārtotiem lūgumiem (pēdējoreiz – ierakstītā vēstulē Ligitai Azovskai 24.08.2007.) nekavējoties nodot: a) LŽS biedru reģistru elektroniskā formā (biedru datu bāzi), b) biedru kartotēku (kas lietu nodošanas un pieņemšanas laikā 27.06.2007. nejauši tika uzieta L. Azovskas biroja skapī nesakārtotā veidā) un c) Revīzijas komisijas locekļa Arvīda Brieža ziņojumu LŽS 29.03.2007. kongresam – tie nav saņemti.

3) Atklājies, ka nodotajā biedru sarakstā nebūt nav visu LŽS biedru, lai gan izslēgts nav neviens, un ne par visiem ir pareizi norādīts samaksātās biedra naudas termiņš, toties tajā ir 11 tukši numuri, vismaz 6 mirušie, 2 biedri figurē divreiz, taču ir 8 dubultnumuri. Līdz ar to jāsecina, ka iepriekšējā LŽS valde ir nolaidīgi veikusi tai statūtos uzlikto pienākumu vest savienības biedru reģistru.

4) Biedru saraksta savešana kārtībā, ar laiku izslēdzot biedra naudu nemaksājošos, bija viens no pirmajiem svarīgākajiem organizatoriskajiem uzdevumiem. Sākot šo pakāpenisko ceļu, valde, vienlaikus paaugstinot biedra naudu (piemēram, Igaunijas Žurnālistu savienībā tā ir Ls 30,- gadā), pieņēma lēmumus atlaist iepriekšējos biedra naudas parādus, ja līdz 22.09.2007. tiek samaksāta biedra nauda vismaz pusgadu uz priekšu.

5) Atverot nodoto LŽS kontu bankā, tajā bija Ls 2,17 (komisija par konta apkalpošanu – Ls 2,50 mēnesī). 20.09.2007. dienas beigās tajā jau bija Ls 1772,-, tajā skaitā a) Ls 1112,- ieņēmumi no biedra naudām un b) Ls 660,- Fridriha Eberta fonda maksājums 22.09.2007. konferences izdevumiem. Pie ieņēmumiem arī ziedojumi no Ingus Bērziņa, Jāņa Dombura, Daiņa Kārkluvalka un Rolanda Tjarves (katrs pa Ls 20,- mājas lapas izveidei), tāpat no A. Dimanta dokumentāli apstiprināmi vien pāri par Ls 75,-.

6) Izdevumi: a) Ls 180,- iztērēti mājas lapas izveidei un uzturēšanai; b) Ls 140,- telpu īrei Ģertrūdes ielā 123, akadēmiskās vienības Austrums namā, kurai pateicoties, bija iespējams izmantot šo adresi arī pasta pāradresēšanai, – citu adresi valde nav bijis iespējams juridiski noformēt; c) bankas atskaitījumi.

7) Pārskata periodā LŽS nav bijis neviena algota darbinieka, izņemot L. Azovsku, kura sev izmaksājusi algu arī par aprīli un maiju. Bet arī pēc 24.08.2007. ierakstītā vēstulē izdarītā pieprasījuma nav sniegta informācija par LŽS personāllietu atrašanās vietu un darbinieku skaitu un nav nodotas minētās lietas. Par spīti tam visas grāmatvedības saistības ar valsti LŽS pārskata periodā ir spējusi izpildīt.

8) Toties LŽS apakšnomnieks SIA Reiterna nams (valdes priekšsēdētāja un 50% daļu īpašniece L. Azovska), ignorējot vairākkārtējus pieprasījumus (pilnīgu korespondenci apakšnomniekam sk. mājas lapā), ne tikai joprojām nav atbrīvojusi no LŽS nomātās telpas Reiterna namā, kaut gan apakšnomas līgums beidzās jau 21.05.2007., bet uz šodienu ir parādā LŽS jau Ls 17 983,74, un kopā ar ikmēneša rēķinu, ko savienībai septembrī piestādīs VAS Valsts nekustamie īpašumi, parāds jau ir pāri Ls 20 000,-. Šo summu savukārt LŽS ir parādā VAS Valsts nekustamie īpašumi.

III. Biroja telpas un Žurnālistu (Reiterna) nams

1) Ir panākta mutiska vienošanās ar LU Sociālo zinātņu fakultāti par LŽS bezmaksas biroja telpām fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 215. telpā un lietas jau pārvestas uz turieni, taču juridiskā adrese, nemaksājot īres maksu, tur nav iespējama. Ir saskaņota attiecīga rakstiska vienošanās ar LU. Arī 22.09.2007. LŽS konferencei fakultāte zāli piešķīra par brīvu. Biroja darbinieka piesaiste ir nākamais svarīgākais organizatoriskais uzdevums.

2) Valde ir nepārtraukti uzturējusi spēkā LŽS 29.03.2007. kongresa uzstādījumu par Žurnālistu (Reiterna) namu – attiecīgo korespondenci VAS Valsts nekustamie īpašumi u.c. adresātiem pilnībā lūdzu sk mājas lapā; ir notikušas arī divas klātienes tikšanās ar aģentūras pārstāvjiem, t.sk. atbildīgo valdes locekli Elmāru Švēdi.

3) Notikušie mēģinājumi pieņemt ar Galvenā valsts notāra lēmumu 06.09.2006. atjaunotās valdes lēmumus, kas atceļ 21.05.2007. reģistrētās valdes lēmumus, vērtējami kā a) LŽS neizdevīga juridiskā stāvokļa radīšana Reiterna nama lietā; b) bailes no jauniem un aktīvo darbību atjaunojušiem – samaksājot biedra naudu, balsstiesības ieguvušiem – biedriem.

4) 09.08.2007. esam saņēmuši par Ls 236,- pasūtīto a/s MFS BOOKKEEPING veikto valdes pārņemto LŽS dokumentu audita ziņojumu (pilnu tekstu sk. LŽS mājas lapā). Tajā ir secināts, ka L. Azovskas slēgtais LŽS telpu apakšnomas līgums ar SIA Reiterna nams savienībai ir radījis morālus un materiālus zaudējumus – ņemot vērā, ka LŽS ir kavējusi maksājumus, izīrējusi telpas apakšnomā par cenu, kas neiekļauj sevī nekādu peļņas procentu, turklāt uz audita brīdi apakšnomnieks ir palicis parādā LŽS vairāk nekā 12 tūkstošus latu, kā rezultātā ēkas Mārstaļu ielā 2 īpašnieks VAS Valsts nekustamie īpašumi vairs nevēlas pagarināt telpu nomas līgumu ar LŽS; šo LŽS nesaimniecisko darījumu ar SIA Reiterna nams ēkas īpašnieks var traktēt kā apzinātu izvairīšanos neievērot LŽS nomas līguma punktu par dalīšanos iespējamā peļņā. Uz 24.08.2007. ierakstītajā vēstulē izteikto pieprasījumu L. Azovskai nekavējoties iesniegt LŽS valdei rakstisku skaidrojumu par minēto audita secinājumu atbilde nav saņemta.

5) No audita secinājumiem izriet, ka L. Azovska darbojusies nevis LŽS, bet SIA Reiterna nams interesēs. Par to liecina arī citi saimniekošanas rezultāti: a) LŽS vispār nav daļas SIA Reiterna nams, kaut gan tās priekštecē SIA Žurnālistu nams savienībai tādas bija; b) LŽS nav nekādas kustamās mantas, pat ne telefona aparāta; c) LŽS nav pat sava telefona numura – tas ir nodots SIA Reiterna nams, kura pēc vairākkārtējiem pieprasījumiem (ierakstītās vēstules 06.07.2007. un 24.08.2007.) numuru nav atdevusi un arī uz šīm, tāpat kā uz visām citām minētajām LŽS vēstulēm nav atbildējusi. LŽS prasīja nekavējoties atdot atpakaļ L. Azovskas vadības laikā SIA Reiterna nams nodoto stacionārā telefona numuru 7211433, jo šis numurs gadu gadiem ir LŽS izplatītais kontakttālruņa numurs – uz organizācijas veidlapas, visās aktuālajās telefona grāmatās, līdz pat 2008. gadam ieskaitot, u.c. Kā zināms, šim nolūkam ir nepieciešams tikai sastādīt kopīgu SIA Reiterna nams un LŽS vēstuli ar minēto saturu, tad SIA Lattelecom ir gatavs pārslēgt šo numuru uz LŽS telpām.

Ielādēt dokumentu .doc formatā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>